Език: BG
Валута: BGN
 • USD
 • EUR
 • AED
 • AUD
 • BRL
 • GBP
 • BGN
 • CAD
 • CNY
 • HRK
 • CZK
 • DKK
 • EGP
 • HUF
 • INR
 • MDL
 • MXN
 • NZD
 • NOK
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • RSD
 • ZAR
 • KRW
 • SEK
 • CHF
 • THB
 • TRY
 • UAH
 • JPY
Добре дошли в нашия магазин! |

Количка

0 артикула

Продукти

Условия за ползване

Общи условия

 

Shop4fun.bg e интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, и е собственост на фирма „Вектор ИГ” ЕООД. Всички цени са крайни и не включват цена доставка. Всички цени са валидни до изчерпване на количествата. „Вектор ИГ” ЕООД си запазва правото да променя цените на стоките, без да уведомява за това предварително своите клиенти, както и да коригира сгрешени параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма „Вектор ИГ” ЕООД.

 

Дефиниции

 

„Вектор ИГ” ЕООД е собственик на Интернет сайт http://www.Shop4fun.bg , представляващ интернет магазин  (“Сайта”);

“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на http://www.Shop4fun.bg на компютър;

“Стока/ Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване;

"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул/Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

"Услуги" са всички действия, осъществявани от  „Вектор ИГ” ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.

 

Преамбюл

 

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Вектор ИГ” ЕООД предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.Shop4fun.bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Със зареждане на която и да e от страниците на www.Shop4fun.bg, Потребителят, независимо дали e регистриран като клиент или посетител, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

 

 Предмет на Общите условия

 

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от „Вектор ИГ” ЕООД чрез Сайта.

 

Стоки, обект на продажба

 

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Те са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. „Вектор ИГ” ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока/ Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката/ Стоките.

 

Рекламация

 

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, когато при транспортирането си стоката е повредена, при условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ, стоката/стоките подлежат на рекламация. Рекламацията по гореизброените пунктове се извършва само и единствено в момента на доставка на стоката.

Рекламации се приемат, както следва: 1. В срок от 24 часа от получаването на стоката, ако са налице недостатък или несъответствие, установени при преглед на стоката; 2. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 3 работни дни след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че състоянието на стоката е същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка). Изключение правят стоките, пренасяни на електрoнни носители (музикални дискове, например) - те не подлежат на такова връщане.

 

Права и задължения на Потребителя

 

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Артикули от Сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявената Стока/Стоки на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.

Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява „Вектор ИГ” ЕООД и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

 

 Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

 

§ да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „Вектор ИГ” ЕООД Услуги;

§ да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

§ да уведомява незабавно „Вектор ИГ” ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

§ да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

§ да не извършва злоумишлени действия.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на „Вектор ИГ” ЕООД .

 

Права и задължения на „Вектор ИГ” ЕООД

 

„Вектор ИГ” ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

„Вектор ИГ” ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на Shop4fun.bg или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на „„Вектор ИГ” ЕООД както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

„Вектор ИГ” ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Вектор ИГ” ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. „Вектор ИГ” ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез „Вектор ИГ” ЕООД.

„Вектор ИГ” ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. „Вектор ИГ” ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Shop4fun.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

„Вектор ИГ” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „Вектор ИГ” ЕООД във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „Вектор ИГ” ЕООД. Потребителят е длъжен да обезщети „Вектор ИГ” ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез „Вектор ИГ” ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

„Вектор ИГ” ЕООД има право да събира и използва информация относно своите Потребители, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които„Вектор ИГ” ЕООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката. Информацията по предходния член може да бъде използвана от „Вектор ИГ” ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес unsubscribe@shop4fun.bg

„Вектор ИГ” ЕООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

„Вектор ИГ” ЕООД спазва неприкосновеността на Вашите лични данни и личен живот.

 

Изменение на Общите условия

 

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Вектор ИГ” ЕООД като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то Artpodaraci.com има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

 

Уведомления

 

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

 

Събиране и обработка на лични данни

 

Съществува възможност някои от страниците на Shop4fun.bg да съдържат връзки към други интернет сайтове, при които настоящата политика за защита на личните данни не е в сила, за което „Вектор ИГ” ЕООД не носи отговорност. „Вектор ИГ” ЕООД Ви насърчава да преглеждате заявленията за поверителност на уеб сайтовете, с които решавате да се свържете чрез страниците на този сайт, за да можете да разберете начина, по който тези уеб сайтове събират, използват и разменят вашата информация. Можете да се откажете от съхраняването на лична ви информация, след като същата е вече използвана, както и да допълните или коригирате съществуващата информация. За целта е необхоимо да се свържете с нас по е-mail или телефон и да заявите това ваше желание.

 

Използване и случаи на разкриване на лични данни

 

„Вектор ИГ” ЕООД ще използва Вашите лични данни единствено за целите на техническото администриране на интернет страниците само до необходимата степен за всеки конкретен случай. Събраната информация може да бъде използвана от „Вектор ИГ” ЕООД, за да подобрява предлаганите Услуги. Всички цели, за които „Вектор ИГ” ЕООД ще събира информация, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката. Екипът на shop4fun.bg е задължен да спазва условията за конфиденциалност. При нужда, Вашите данни ще бъдат предоставяни единствено на държавните органи и само в случаите, когато законите ни задължават да направим това.

 

Защита на данните

 

„Вектор ИГ” ЕООД прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на контролираните от нас данни от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване, както и от неоторизиран достъп. С появата на нови технологии постоянно се подобряват и нашите процедури за защита на данните.